Objekti

Objekti i veprimtarisë së qendrës përfshin, sidomos këta elementë:
a. prodhim, realizim spotesh, reportazhesh, dokumentarësh etjstudim-zbulim-botim, komunikim-debatim, ndërgjegjësim të publikut, zbatim -konkretizim, trainim – edukim. Më konkretisht, objekti i qendrës përfshin:
b. Veprimtari ndërgjegjësuese (seminare, konferenca, tryeza diskutimesh, emisione TV etj.), me tematikë sociale;
c. Leksione mbi problemet sociale të shoqërisë;
d. Kurse afatshkurtëra e afatmesme trainimi për përgatitje profesionale;
e. Bashkëpunim me organizata, shoqata dhe institucione shqiptare e të huaja;
f. Studime në fushën e sociale dhe të medias;
g. Anëtarësim në institucionet shkencore sociologjike ndërkombëtare dhe ato të medias;
h. Botime të ndryshme, me karakter ndërgjegjësues, kryesisht sociologjik apo të shkencave të tjera të komunikimit.